f

Kategorie

«
»

Kontakt z nami

Telefon:608305250

modnydzieciak@vp.pl

Regulamin Wypożyczalni "Modny dzieciak"

1.Niniejszy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni strojów należących do Mateusz Dukalski prowadzący działalność nierejestrowaną (Prawo Przedsiębiorców art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018r )z siedzibą ul.1-go Maja 109,25-614 Kielce zwaną w dalszej części regulaminu  Wypożyczalnią

2.Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypozyczenia przebrań,strojów i kostiumów dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającym

3.Wypożyczającym może być:

- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,której ustawa przyznaje zdolność prawną

4.Wypożyczający może kontaktowć się z Wypożyczalnią z wykorzystaniem następujacych środków indywidualnego porozumiewania na odległość:

- e-mail :modnydzieciak@vp.pl , telefon kontaktowy 694273547

5.Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia,że zapoznał się z niniejszym Regulaminem,w pełni go akceptuje i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

6.Wypożyczający w momencie wypożyczenia lub rezerwacji jest zobowiązany okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać swoje aktualne dane osobowo-adresowo-telefoniczne.

7.Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczajacego opłatę za wypożyczenie stroju zgodną z aktualnym cennikiem adekwatnym do zadeklarowanego przez Wypożyczajacego okresu wypożyczenia oraz kaucją zwrotną .Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry,za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.Kaucję Wypożyczający wpłaca w momencie odbioru stroju z Wypożyczalni.

8.Istnieje możliwość rezerwacji stroju.W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji,zaliczka ta jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju.W przypadku rezerwacji stroju,rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy strój nie zostanie odebrany.

9.Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji stroju w przypadku gdy zarezerwowany strój z przyczyn niezależnych od wypożyczalni uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu.W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiazuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.

10.Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia.

11.Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a  w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako "bardzo dobrego".

12.Wypożyczajacy zobowiazuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.

13.Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się  z Wypożyczalnią (w przypadku nie dokonania zwrotu stroju,zwrócenia w terminie późniejszym,niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).

14.Wypożyczone stroje powinny byc zwrócone w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu,w jakim zostały wypożyczone.

15.W przypadku niedokonania zwrotu bądź zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiazany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem stroju.Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.

16.W przypadku zniszczenia,uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiazany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód.Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny.

17. W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych Wypożyczajacy zobowiązuje sie pokryć koszty prania,które wynoszą od 20zł do 100zł w zależności od stanu zabrudzenia.Kwota ta ustalana jest przez pracownika .

18.Okresem rozliczeniowym jest doba liczona od momentu wypożyczenia stroju do godz.18.00 następnego dnia.Sobota i niedziela oraz dni świąteczne liczone są jako 1 doba.

19.W przypadku wcześniejszego zwrotu stroju,opłata nie ulega zmniejszeniu.

20.W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu,Wypożyczjacy zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wypożyczenia stroju,zgodnej z  cennikiem ,za każdy rozpoczęty dzień wypożyczenia ponad umówiony.

21.Wypożyczajacy ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.

22.Wypożyczajacy może wystawić na życzenia  rachunek, nie wystawiamy faktur Vat.

23.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób,czas i miejsce wykorzystania stroju.

24.Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na stronie  a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.

25.Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczającego zawarte w tym Regulaminie sa aktualne a Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.

26.Przy każdym zdjęciu jest podana cena wraz z kaucją zwrotną za wypożyczenie stroju,dodatku lub akcesoriów.Ceny są cenami brutto i podawane są w złotych polskich..

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO z dnia 25.05.2018

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wypożyczalnia Modny dzieciak  ul.1-go Maja 109 Kielce 

2.Kontakt z Administratorem ,może odbyć się drogą mailową pod adresem modnydzieciak@vp.pl,drogą telefoniczną pod numerem 694273547 oraz osobiscie w wypożyczalni Modny dzieciak ul.1-go Maja 109 Kielce.

3.Źródło Państwa danych osobowych-Administrator dysponuje Państwa danymi osobistymi tylko przekazywanymi dobrowolnie przez Państwa.

4.Państwa dane moga być przetwarzane w następujacych celach:

Cel zbierania przedmiotowych danych zwiazany jest ze świadczeniem na Państwa rzecz,usług związanych przez Administratora działalnościa gopodarczą,bądź w zwiazku z innymi umowami zawartymi z Administratorem.Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Administratorowi prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych z Państwem.

5.Dane udostepniane przez Państwa nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim.Odborcami danych będa tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegaja profilowaniu.

7.Państwu przysługuje prawo do treści danych oraz ich sprostowaniu ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,a także prawo sprzeciwu,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych

8.Podanie przez Państwa danych osobowych następuje dobrowolnie,tzn iz nie obowiązują przepisy prawa,które zobowiazują Państwa do podania takich danych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Administratorem umowy .W przypadku nie podania Administratorowi niżej wymienionych danych osobowych ,Administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy,jak i zrealizować jej na rzecz Państwa..Administrator wymaga podania przez Państwa danych:imię i nazwisko,adres zamieszkania,nr.pesel oraz nr.telefonu kontaktowego.

9.Okres przez który będą przechowywana Państwa dane osobowe.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiazywania umowy zawartej z Państwem.

27.Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej www.outletmodnydzieciak.com